REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ „LOTNICZE DEPUŁTYCZE”

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezach masowych zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

1. Osoby obecne na imprezie są bezwzględnie zobowiązane stosować się do poleceń służb porządkowych organizatora, do których można także zgłaszać wszystkie problemy dotyczące imprezy.
2. Służby ochrony organizatora, w tym pracownicy ochrony osób i mienia, legitymują się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
3. W przypadku stawiania oporu służbom ochrony osoby takie zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
4. Przypadki zakłócenia porządku podczas imprezy należy zgłaszać do służb ochrony lub służby informacyjnej.
5. Pomoc medyczna będzie udzielana w oznakowanych punktach medycznych zlokalizowanych na terenie imprezy.
6. Z terenu imprezy zostaną niezwłocznie usunięte osoby, które:

a) Zachowują się agresywnie, zakłócają przebieg imprezy lub stwarzają zagrożenie dla innych osób, niszczą mienie itp.,
b) Wniosły na teren imprezy zabronione środki lub narzędzia.

7. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:

a) Osób wpisanych do rejestru, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
b) Osób wnoszących szklane naczynia, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne i wybuchowe, przedmioty napełnione gazem lżejszym od powietrza, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia,
c) Osób w stanie nietrzeźwym, będących pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych,
d) Osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu albo odzieży (w przypadku podejrzenia, że próbują wnieść ww. zabronione środki lub przedmioty).

8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:

a) Natychmiast powiadomić służby porządkowe organizatora,
b) Unikać paniki,
c) Stosować się do poleceń i komunikatów służb porządkowych organizatora,
d) W sposób spokojny i opanowany kierować się do wyjść ewakuacyjnych,
e) Nie utrudniać dojazdu i prowadzenia akcji służbom ratowniczym.

9. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmów, zapisu wideo i audio z Pokazów Lotniczych i/lub każdego elementu Pokazu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie. Osoby przebywające na terenie imprezy mogą zostać utrwalone na materiałach fotograficznych i filmowych. Materiał ten pozostaje do dyspozycji organizatora.
10. W dniach trwania Pikniku, tj. 10–11.06.2017 r., na terenie imprezy obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów mechanicznych, a parkowanie możliwe będzie wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Należy bezwzględnie podporządkować się służbom wyznaczającym miejsca postoju pojazdów.
11. Dla osób przyjeżdżających na Piknik rowerem przygotowany jest bezpłatny niestrzeżony parking na 100 miejsc.
12. Biuro rzeczy znalezionych podczas trwania imprezy znajduje się w biurze organizacyjnym.
13. Dodatkowo wprowadza się zakaz:

a) Puszczania psów bez smyczy i bez kagańca,
b) Niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci i wszelkich obiektów stanowiących zabudowę,
c) Łamania, wyrywania, wykopywania, zaśmiecania i niszczenia zieleni.
d) Używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji.

14. Regulamin dostępny jest na oficjalnej stronie www.lotniczedepultycze.pl oraz w biurze organizacyjnym.
15. Kto nie wykona polecenia porządkowego wydanego przez organizatora imprezy, w trybie natychmiastowym zostanie z niej usunięty.
16. Organizator dopuszcza możliwość wniesienia wody w butelkach plastikowych o objętości maksymalnie do 1,5 l.
17. Za bilety kupowane w kasach biletowych zorganizowanych przed wejściami w dniach Pokazów można płacić tylko gotówką.
18. Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży w wieku 10–18 lat za okazaniem legitymacji szkolnej. Dzieci młodsze – wejście bezpłatne.
19. Wstęp bezpłatny na pokazy mają osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunowie (dawna I grupa inwalidzka), po okazaniu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności.
20. Zakazuje się wstępu osobie małoletniej do lat 13, niebędącej pod opieką osoby pełnoletniej.
21. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
21. Bezwzględny zakaz palenia obowiązuje w miejscach oznakowanych oraz w pobliżu pojazdów i samolotów.
Palenie dozwolone jest jedynie w wydzielonej strefie dla osób palących wyroby tytoniowe.
22. W czasie Pokazów dozwolone są: sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych. Organizator imprezy ze względów bezpieczeństwa w każdej chwili może wstrzymać sprzedaż i podawanie alkoholu.
23. Poza wyznaczoną strefą spożywanie alkoholu jest zabronione.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Pokazów.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody przez uczestnika Pokazów.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Pokazów z powodu złych warunków atmosferycznych.

ORGANIZATOR
KAGERO Publishing

 

01_Kagero.jpg 02-pwsz.jpg 03-miasto.jpg 04-pazp.jpg 05A-economy.jpg 05B-SKY.jpg 06-gmina.jpg

Sponsorzy

00_Navcom.jpg 01_BGS.jpg 02_WARTER.jpg 03_ITWL.jpg 04_Cemex.jpg 05_Toyota.jpg 06_PZL-Swidnik.jpg 07_Cersanit.jpg 08_BH-meble.jpg 09_Wodzianka.jpg 10_Miko.jpg 11_Austroa.jpg

Patronat Honorowy

01_MON.jpg 02_WP.jpg 03_marszalek.jpg 04_wojewoda.jpg

Patroni medialni

01__TVP.jpg 02__Super_Tydzien_Chelmski.jpg 03__RL.jpg 04__Radio_Bon_Ton.jpg 05__Nowy_tydzien.jpg 06__lublin112.jpg 07__Kurier.jpg 08__Dziennik_Wschodni.jpg 09__dlapilota.jpg 10__chelmskieu.jpg